Menu
Maak een afspraak

Privacyverklaring 2020

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 juli 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

ReadyToGo Loopbaancoaching & advies, Bosseestraat 18, 6658AT, Beneden-Leeuwen, telefoon: 0612850997, info@getreadytogo.nl, KvK 50125532 (hierna genoemd ReadytoGo)

Het gebruik van persoonsgegevens door ReadyToGo Loopbaancoaching & advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app of persoonlijk. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

ReadyToGo verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doeleinden

ReadyToGo verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ReadytoGo hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan ReadyToGo persoonsgegevens uitwisselen. ReadyToGo kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de leveranciers van onze website, cliëntvolgsystemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ReadyToGo aan een wettelijke verplichting moet voldoen. ReadyToGo zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd en er zijn afspraken gemaakt met de externe ontvangers die de persoonsgegevens verkrijgen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. De eventuele persoonsgegevens via onze website worden via Ierland verwerkt. We hebben voor extra beveiligingsmaatregelen gezorgd zoals een SSL-beveiliging voor onze website.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ReadyToGo zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Een bewaartermijn van 2 jaar voor het niet medische deel van een re-integratiedossier. Persoonsgegevens van sollicitanten worden uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd verwijderd, tenzij toestemming is verkregen om deze langer te bewaren.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ReadytoGo passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om ReadytoGo een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ReadyToGo verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ReadyToGo Loopbaancoaching & advies
Bosseestraat 18, 6658 AT Beneden-Leeuwen, 0487-789006, info@getreadytogo.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ReadytoGo Loopbaancoaching & advies laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 april 2018 en heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens.

ReadyToGo Loopbaancoaching & advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Toe aan advies?
U bent welkom voor een persoonlijke kennismaking.
Maak een afspraak of bel ons op.

Nelly de Kinkelder